مقاله ظریف در روزنامه الرای کویت در خصوص طرح صلح هرمز