پادشاه مغرب: خودمختاری بهترین راه حل برای صحرای غربی است