دو شرط کُردهای سوریه برای توافق با دمشق: خودمختاری و استقلال «نیروهای سوریه دموکراتیک»