معاون وزیر بهداشت: از هر هزار ایرانی، سالی 140 نفر بستری می‌شوند