حاتمی کیا: مهاجرانی به آژانس شیشه‌ای مجوز ساخت نداد مهاجرانی: گفتم نسخه های این فیلمنامه را این سو و آنسو نفرستید، فضایی درست خواهند کرد که ساخت فیلم دشوار خواهد شد