وقوع حریق پس از تصادف یک خانواده را به کام مرگ فرستاد