حزب کارگر بریتانیا مخالف رفراندوم استقلال اسکاتلند