ارتباطات جدید در عرصه علم و فناوری با دیپلماسی علمی توسعه می‌یابد