اروپا در در اعلام استقلال از آمریکا لباس جنگ پوشید!