ادعا‌های آمریکا در مورد میادین نفتی سوریه ناقض هنجار‌های بین المللی است