جلسه شورای عالی استاندارد با حضور معاون اول رییس جمهوری