لزوم بسیج همه امکانات برای کمک رسانی مناطق زلزله زده