امیر آبادی: ایران به دنبال صلح و ثبات در منطقه است