انصاری‌فرد: پیش از این بعضی از افراد تهمت‌های سنگینی به پرسپولیس زده بودند محرومیت کالدرون یک تبعیض بزرگ است