واعظی: قیمت فعلی ارز با قیمتی که باید باشد بیشتر است