۵۰ هزار میلیارد ریال برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت