مراجعه ۱۵ دانش آموز تبریزی با علائم گازگرفتگی به بیمارستان سینا