سال گذشته هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت ۲۸ هزار میلیارد ریال بود