دو هواپیمای قطری در فرودگاه شیراز مجبور به فرود شدند