سکوت؛ واکنش وزیر نیرو به موضوع انتقال آب خزر به سمنان