الگوی «شتابدهنده» ایده‌های فرهنگی و هنری را کسب‌وکار می‌کند