راه اندازی بورس بین الملل تا پایان سال جاری تولید ارزهای دیجیتالی در برنامه منطقه آزاد کیش