سناریوی تکراری برای حفظ باغستان جواب نمی دهد شعار ندهیم