پلیس انگلیس عمدی بودن حادثه برخورد خودرو در «لاوتون» را تائید کرد