سیاستمدار آلمانی: آمریکا در امور کشور‌ها مداخله می‌کند