تهیه نقشه گسل‌ ۵ کلانشهر در دستور کار سازمان‌زمین‌شناسی تصرف گسل‌ها با "سازه‌ها" چالش محققان