اجرای مکانیسم ماشه کامل شدن بدعهدی‌های اروپا در برجام