زمانی: دوومیدانی خالی از ستاره شده است من مجبور به خداحافظی از دنیای قهرمانی شدم