برای اولین بار در ایران، هدیه کارت مجازی ایران زمین رونمایی شد