کرونا در آمریکا؛ از موج انتقادات علیه دولت ترامپ تا ترس و حشت در میان مردم