سقوط جنگنده اف 16 آمریکا در فرودگاه بگرام افغانستان