پرداخت حق بیمه اهالی موسیقی توسط صندوق اعتباری هنر