بازیگر «پایتخت۶»: کرونا اجازه حضور در مجلس را نداد!