سهم من در مهار کرونا اطلاع رسانی از توانمندی های کشور است