پاسخ اصفهانی‌ها به اصرار کمک پزشکان بدون مرز به ایران