هوش مصنوعی جدید برای شناسایی ژن‌های بیماری طراحی شد