قدردانی از رویکرد راهبردی ناجا در مقابله با ویروس کرونا