ستاری : تولید انبوه کیت تشخیص سریع ویروس کرونا به زودی در کشور