توصیه‌های ضروری راهبردی و اجرائی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا