غافلگیری کشورهای جهان از ویروس کرونا تغییر جدی اقتصادهای جهان پس از کرونا