مرد همسرکش بیمار روانی تشخیص داده شد همسرم به من خیانت کرده و به همین دلیل شلاق خورده بود