فرصت کرونا برای رونق حضور روبات‌ها سفارش‌هایی که آدم آهنی‌ها تحویل می‌دهند