تغییر در مصوبه نحوه بازگشایی اماکن مقدس فعالیت ادارات عادی می‌شود