نوری: اسرائیل می‌خواهد تاریخچه جعلی تأسیس خود را به دست فراموشی بسپارد