واشنگتن انجام نخستین آزمایش اتمی پس از دهه ۹۰ را بررسی می‌کند