دولت آمریکا برای نخستین آزمایش هسته‌ای از دهه 90 تاکنون آماده می‌شود