سوم خرداد، پایان توطئه استکبار جهانی علیه ملت ایران