باید دستان پلیس جنایتکار آمریکا بسته شود نه رسانه‌های معترض به این خشونت‌ها