ایران برای توسعه صلح و امنیت در کنار افغانستان است