۳۳۴ بیمار جدید کرونایی در بیمارستانهای تهران بستری شدند